Autorský kolektív:

 

Ing. Michal Kravčík, CSc., (1956) vyštudoval Vodné stavby a vodné hospodárstvo na SVŠT, pracoval na Ústave hydrológie a hydrauliky a Ústave ekológie SAV. Je zakladateľom MVO Ľudia a voda, nositeľom Goldmanovej environmentálnej ceny, členom medzinárodnej siete inovátorov pre verejné blaho ASHOKA. Je najvýraznejším predstaviteľom MVO Ľudia a voda, ktorá bola ocenená EÚ-US Cenou pre demokraciu a občiansku spoločnosť.

kravcik

 

RNDr. Jan Pokorný, CSc., (1946) vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Karlovy. Je riaditeľom všeobecne prospešnej spoločnosti ENKI, vedeckým pracovníkom Ústavu systémovej biológie a ekológie AV ČR, spoluautorom niekoľkých patentov, prednášateľom na vysokoškolských školách a členom medzinárodného vedeckého panelu komisie pre prírodné zdroje pri austrálskej vláde, členom vedeckého technologického panelu Ramsarskej dohody pre strednú a východnú Európu.

pokorny

 

Ing. Juraj Kohutiar (1961), vyštudoval Vodné stavby a vodné hospodárstvo na SVŠT, pracoval na Ústave hydrológie a hydrauliky SAV, v súčasnosti spolupracuje s MVO Ľudia a voda ako  konzultant..

kohutiar

 

Ing. Martin Kováč (1972), vyštudoval Vodné stavby a vodné hospodárstvo na SVŠT, pôsobil v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva, bol spoluzakladateľom a prvým riaditeľom Národného trustu na Slovensku, je členom medzinárodnej siete ASHOKA. Pracuje ako špecialista Združenia miest a obcí Slovenska pre oblasť regenerácie sídiel a krajiny, protipovodňovú prevenciu a rozvoj kultúry.

kovac

 

RNDr. Eugen Tóth (1964), vyštudoval Matematicko-fyzikálnu fakultu UK. Podniká v oblasti informačných systémov so zameraním na GIS a poľnohospodársku krajinu. S MVO Ľudia a voda spolupracuje ako projektový manažér.

toth

 

 

Konzultanti: prof. Ing. Rudolf Midriak, DrSc., RNDr. Václav Cílek, CSc., PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., Ing. Viktor Nižňanský, PhD., PhDr. Róbert Kotian, Ing. arch. Radoslav Mokriš, Prof. RNDr.Michal Hnatič, DrSc.

 

Spracovanie schém a grafov: Ing. arch. Ľubica Mokrišová

 

Autori fotografií: Ing. Michal Kravčík, CSc., RNDr. Ján Pokorný, CSc., RNDr. Eugen Tóth

 

Ilustrácia na titulnej stránke publikácie: Ing. Stanislav Staško

 

Jazyková úprava: PhDr. Eva Hatarová

 

Tlač: Krupa Print, Žilina

 

Vytlačenie publikácie finančne podporili: Municipalia a.s. a TORY Consulting a.s.

 

ISBN: 987-80-969766-5-2

 

Rok vydania: 2007

 

Publikácia vznikla v partnerskej spolupráci medzi MVO Ľudia a voda, Združením miest a obcí Slovenska, Obecně prospěšné společnosti ENKI a Nadácie pre podporu občianskych aktivít. Jej vznik by bol oveľa obtiažnejší bez podpory od kolegov a priateľov MVO Ľudia a voda.

 

vpwp