EXPO ZARAGOZA 2008 - VODNÁ TRIBÚNA

Konferencia

 

     

 

“Voda pre ozdravenie klímy – Nová vodná paradigma”

23. august, 2008, 10.00 – 13.00  Water Tribune pavilion  (Auditorio)

 

PREDNÁŠKY

 

 

Michal Kravčík & Juraj Kohutiar

[ Zaragoza_KRAVCIK.pps]

 

 

Ján Pokorný

[ Zaragoza_Pokorny.pps ]

 

 

 

Martin KOVAČ

[ Kovac_Zaragoza_August2008.pps ]

 

 

Alessandro Mazzotta

[ ZARAGOZA_MAZZOTTI.pps ]

 

 

JMHauth

 

 

Charlie Paton

[ Zaragoza_PATON.pps ]

 

 

Marco Schmidt

[Zaragoza_MarcoSchmidt.pps]

 

 

 

PROGRAM KONFERENCIE

 

Odvodňovanie krajiny človekom a zmeny obehu vody

Michal Kravčík, MVO Ľudia a voda, Slovensko

 

Prehliadaná súvislosť: obeh vody a toky energií

Ján Pokorný – ENKI,

Česká republika

 

Úloha výparu pri zmenách klímy v urbánom a globálnom meradle

Marco Schmidt, Technická univerzita Berlín, SRN

 

Možnosť dopĺňania podzemnej vody

Jean-Marc Hauth, Les Biefs du Pilat, Francúzsko

 

Projekt zalesňovania Sahary

Charlie Paton, Seawater Greenhouse, Ltd., Veľká Británia

 

Manažment dažďových vôd a krajinné plánovanie

Alessandro Mazzotta, Polytechnika  Turín, Taliansko

 

Aplikácia Novej vodnej paradigmy na lokálnej a národnej úrovni

Martin Kováč, ZMOS,

Slovensko

 

 

ODVODŇOVANIE KRAJINY ČLOVEKOM A ZMENY OBEHU VODY

 

Michal Kravčík, MVO Ľudia a voda, Slovensko

www.waterparadigm.org

 

Ľudstvo prostredníctvom odlesňovania, poľnohospodárstva a urbanizácie urýchľuje odtok dažďovej vody a odvodňuje krajinu. Z miest a obcí Európy sa každoročne kanalizáciou odvádza okolo 20 miliárd m3 dažďovej vody. „Horúce platne”, ktoré tak vytvárame, spôsobujú poruchy vodného cyklu, rast klimatických extrémov, dlhšie suchá a zároveň častejšie povodne, extrémnejšie horúčavy, lesné požiare, pokles zásob podzemnej vody, zníženie úrodnosti pôdy i biodiverzity. Vplyv ľudskej činnosti však môže ísť oboma smermi: tá časť klimatickej zmeny, ktorá je výsledkom odvodňovania krajiny, môže byť zastavená a obnova zdravého vodného cyklu môže byť dosiahnutá masívnym programom zachytávania dažďovej vody v krajine, jej zadržiavania, infiltrácie a vyparovania.

 

 

 

PREHLIADANÁ SÚVISLOSŤ: OBEH VODY A TOKY ENERGIÍ

 

Ján Pokorný – ENKI,

Česká republika

www.enki.cz

 

 

Vegetácia dobre zásobená vodou vyparí z každého m2 niekoľko litrov vody denne, pričom každý liter spotrebuje 0.7kWh slnečnej energie na latentné teplo výparu. Pri kondenzácii vodnej pary na chladných miestach sa toto latentné teplo uvoľňuje, čím sa teplotné rozdiely zmierňujú. Ak je v krajine nedostatok vody, obrovské množstvá slnečnej energie sa namiesto výparu premieňajú na citeľné teplo. Veľké teplotné rozdiely menia obeh vody, spúšťajú extrémy počasia a prispievajú ku klimatickej zmene. Prednáška predstaví denný priebeh rozdelenia tokov slnečnej energie vo vegetácii a na odvodnenom teréne, podobne ako satelitné termosnímky, ktoré dokumentujú úlohu rastlín a vody pri ochladzovaní krajiny.

 

 

 

ÚLOHA VÝPARU PRI ZMENÁCH KLÍMY V URBÁNNOM A GLOBÁLNOM MERADLE

Marco Schmidt,

Technická univ. Berlín, SRN

www.gebaeudekuehlung.de

 

Úbytok lesov v celosvetovom meradle, ale aj úbytok poľnohospodárskej pôdy na úkor rastúcej urbanizácie, spôsobujú na týchto plochách značný pokles výparu. To spôsobuje efekt “horúcich mestských ostrovov” a globálne otepľovanie.  Projekt “Adlershof Physik” využíva veľké množstvo energie, ktorá sa spotrebuje pri výpare vody (680 kWh/m³), pričom kombinuje decentralizovaný manažment vody a zníženie spotreby energie na chladenie a ventiláciu. Dažďová voda je zachytávaná a využíva sa na zavlažovanie zelených fasád a na výparné chladiace klimatizačné systémy. Tiež niektoré strechy boli extenzívne zazelenené, aby prispeli k zachytávaniu a zadržiavaniu odtoku dažďovej vody.

 

 

 

MOŽNOSŤ DOPĹŇANIA PODZEMNEJ VODY

 

Jean-Marc Hauth,

Les Biefs du Pilat,

Francúzsko

http://perso.wanadoo.fr/biefs.dupilat/

 

 

 

Znižovanie dopĺňania zdrojov podzemných vôd a ich prílišné čerpanie má vplyv na zvyšovanie obsahu CO2 v ovzduší a na otepľovanie. Globálny manažment vodných zdrojov obsahuje koncept prerozdeľovania vody, podľa ktorého je povrchový odtok vody zachytávaný a voda je vsakovaná do pôdneho profilu pomocou siete vrstevnicových kanálov, ktoré sú komplementárne k sieti potokov a k riečnej sieti. Tento systém zadržiavania vody môže byť významným nástrojom na dosiahnutie klimatických efektov, získavania zdrojov obnoviteľnej energie a dodatočných zdrojov vody.

 

 

PROJEKT ZALESŇOVANIA SAHARY

Charlie Paton,

Seawater Greenhouse, Ltd.,

Veľká Británia

http://www.seawatergreenhouse.com/

 

 

Projekt zalesňovania Sahary je metódou zabezpečenia sladkej vody, potravín a obnoviteľnej energie v horúcich púštnych podmienkach, ako aj obnovy vegetácie v časti púští. Kombináciou dvoch odskúšaných technológií – skleníka využívajúceho morskú vodu a aplikácie koncentrovanej solárnej energie – sa touto metódou dosahuje vysoko účinnej synergie. Projekt Seawater Greenhouse preukázal potenciál produkovať dostatok sladkej vody z morskej vody a vytvárať ideálne podmienky pre rast vegetácie v púštnych oblastiach. Koncentrovaná solárna energia, ktorá umožňuje vyrábať elektrinu pomocou slnečného žiarenia, je jedna z najsľubnejších foriem obnoviteľnej energie. Kombinácia týchto dvoch technológií vytvára obrovský komerčný potenciál na vytvorenie udržateľného zdroja energie, potravín a vody.

 

 

 

MANAŽMENT DAŽĎOVÝCH VÔD A KRAJINNÉ PLÁNOVANIE

Alessandro Mazzotta,

Polytechnika Turín, Taliansko

www.torinoyouthforum.org/ricerche/1/22.pdf

 

 

Konvenčné zaobchádzanie s dažďovou vodou v mestskom prostredí sa riadi postojom “preč z očí, preč z mysle.” Je čas zmeniť tento postoj na: “majme ju na očiach, buďme si jej vedomí.” Aplikovanie princípov integrovaného udržateľného riadenia vodných zdrojov si vyžaduje multidisciplinárny prístup, ktorý je založený na zladení požiadaviek architektúry, inžinierskych riešení a biológie. Je zjavné, že najlepšia príležitosť na obmedzenie odtoku vody v urbánom prostredí je v štádiu plánovania. Integrované udržateľné riadenie vodných zdrojov sa môže stať nástrojom krajinného plánovania a príležitosťou na zmenu starej paradigmy, ktorá vidí vodu ako „problém” na paradigmu, ktorá vidí vodu ako „príležitosť” na zlepšenie životného prostredia.

 

 

APLIKÁCIA NOVEJ VODNEJ PARADIGMY NA LOKÁLNEJ A NÁRODNEJ ÚROVNI

Martin Kováč,

Združenie miest a obcí Slovenska

www.zmos.sk 

 

Združenie miest a obcí Slovenska prezentovalo v máji 2008 dokument “Princípy integrovaného riadenia vodných zdrojov v obciach a ich povodiach”, ktorý presadzuje kvalitatívne a kvantitatívne zlepšenie vodných zdrojov, ako aj ich ochranu a prevenciu pred ich degradáciou.    Dokument vychádza z princípov Novej vodnej paradigmy. Tieto princípy zahŕňajú oblasti ako: ochrana a využitie dažďovej vody; plánovanie a prehodnocovanie manažmentu krajiny; miestna politika využívania vodných zdrojov a aspekty  ekonomickej udržateľnosti. Združenie si organizuje svoj vlastný prieskum ohľadom situácie vodných zdrojov a ich manažmentu v lokálnych podmienkach,  vyvíja  osobitný informačný systém a podporuje vzdelávanie na tomto poli.   

 

 

LEKTORI

 

Ing. Michal Kravčík, CSc.,

 zakladateľ MVO Ľudia a voda, nositeľ Goldmanovej environmentálnej ceny. Zaoberá sa možnosťami obnovy narušeného vodného cyklu.

 

RNDr. Jan Pokorný, CSc.,

 riaditeľ všeobecne prospešnej spoločnosti ENKI, vedecký pracovník AV ČR. Zaoberá sa vzťahom vegetácia - slnečná energia – obeh vody.

 

Ing. Jean-Marc Hauth,

 Prezident Association les biefs du Pilat, Francúzsko. Presadzuje dopĺňanie podzemnej vody kanálmi, ktoré vsakujú prebytočný odtok vody do podložia.

 

Dipl. Ing. Marco Schmidt,

 Technická univerzita, Berlín, SRN. Vykonáva výskum vodnej bilancie v mestách a chladiacich systémov založených na výpare.

 

Charlie Paton,

 spoluautor konceptu  skleníkov fungujúcich na morskú vodu. Po experimentálnom projekte v Tenerife, vybudoval ďalšie v Abu Dabi a v Ománe.

 

Arch. Alessandro Mazzotta,

 výskumný pracovník Polytechniky Turín. Zameriava sa na zosúladenie princípov udržateľného manažmentu dažďových vôd a krajinného plánovania.

 

Ing. Martin Kováč

 pracuje ako špecialista Združenia miest a obcí Slovenska pre oblasť regenerácie sídiel a krajiny, protipovodňovú prevenciu a rozvoj kultúry.

 

(Moderátor) Prof. Larbi Bouguerra

 je zodpovedný za “Vodný program” MVO Agter a riaditeľom podobného programu franc.-švajč. La fondation Charles Léopold Mayer.

 

.

TLAČOVÁ SPRÁVA

MVO Ľudia a voda, 23. 8. 2008, Svetové vodné Expo Zaragoza.

V budove Vodnej tribúny na Svetovej výstave EXPO Zaragoza 2008, ktorá je zameraná na vodné zdroje a ich udržateľnosť, sa 23.8.2008 uskutočnila konferencia „VODA PRE OZDRAVENIE KLÍMY – NOVÁ VODNÁ PARADIGMA“. Medzinárodnú konferenciu za účasti expertov z Veľkej Británie, Nemecka, Francúzska Talianska, Čiech a Slovenska zorganizovala slovenská ochranárska mimovládna organizácia ĽUDIA A VODA v spolupráci so Združením miest a obcí Slovenska a slovenskou reprezentáciou pod vedením Dušana Horniaka na tejto svetovej výstave. Cieľom konferencie bolo upozorniť na zanedbávaný dopad činnosti človeka na obeh vody v krajine a tým následne i na klimatické zmeny v nej. Rečníci z akademického, podnikateľského, komunálneho a mimovládneho sektora predložili mozaiku riešení využívania, obnovy a ochrany vodných zdrojov v krajine. Generálny riaditeľ Vodnej tribúny pán Eduardo Mestre zablahoželal organizátorom k inovatívnemu prínosu k riešeniu aktuálnych potrieb sveta v oblasti vodných zdrojov. Na konferencii, ktorá bola financovaná prevažne z mimovládnych zdrojov, sa ako poslucháči zúčastnili predstavitelia miestnych a regionálnych vodohospodárskych inštitúcií, ako aj návštevníci z viacerých krajín sveta.

 

 

SPONZORI

 

MVO Ľudia a voda

 

 

ELEKTROFIN

 

 

 

ĽUBOŠ VANČO